OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jak nakupovat v našem inetnetovém obchodě:

Naše zboží lze zakoupit přes náš internetový obchod, nebo v naší kamenné prodejně. Zboží na našich stránkách si vyberete a vložíte do košíku. Potom kliknete na tlačítko přejít k pokladně, kde vyplníte kontaktní údaje a kliknete na tlačítko odeslat objednávku. Tímto bude Vaše objednávka brána za platnou a závaznou! Vaši objednávku Vám v nejbližší možné době potvrdíme e-mailem a napíšeme do jaké doby je možné dodání. Nakupující je povinen při závazné objednávce napsat přesně svojí adresu a popřípadě telefon pro zaslání Vámi vybraného zboží. Všechny ceny jsou včetně DPH. Objednávku lze zrušit do 24 hod. po objednání zboží. Po této době již bude brána objednávka za zcela závaznou !!

Zboží si lze také osobně vyzvednout na naší kamenné prodejně:

Kočárky Sunny

Plzeňská 2562/166

Praha 5 Smíchov

150 00

 

Všeobecné obchodní podmínky

Kontaktní údaje

Název: Transko Sunny Servis s.r.o.

Sídlo: Levá 1141, Kamenice Ládví, 251 68

: 07472056

DIČ: CZ07472056  Zapsaná: Registrován u Živnostenského úřadu v Praze podle §71 ods.2 živnostenského zákona: Městský úřad Praha.

Email: kocarkysunny@centrum.cz

Web: http://www.kocarkysunny.cz

Telefon: 774 161 581

 

Dodací adresa a adresa kamenné prodejny:

Kočárky Sunny

Plzeňská 2562/166

Praha 5

150 00

 

 

Fakturační adresa:

Transko Sunny Servis s.r.o. 

Levá 1141

Kamenice Ládví

251 68

 

Provozní doba e-shopu:

Objednávky přes internetový obchod neomezeně

 

Provozní doba kamenné prodejny:

Po - Pá 10:00 - 18:00 hod

So 9:00 - 13:00 hod

Neděle a státní svátky zavřeno

 

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Transko Sunny Servis s.r.o. Levá 1141, Kamenice Ládví, 251 68, IČ 07472056, Registrován u Živnostenského úřadu v Praze podle §71 ods.2 živnostenského zákona: Městský úřad Praha. (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.kocarkysunny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím a přístupná v klientské zóně internetového obchodu Kočárky Sunny, po přihlášení k osobnímu účtu kupujícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a klientem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kocarkysunny.mimishop.cz . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodníma podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby.

1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.kocarkysunny.mimishop.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4. Objednávat je možno následujícími způsoby: prostřednictvím elektronického obchodu Kočárky Sunny (dále jen e-shop) elektronickou poštou na adrese kocarkysunny@centrum.cz

2.5. Po odeslání objednávky zákazníkem Dodavatel neprodleně potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.kocarkysunny.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouvou s Kočárky Sunny se zavazují, že Kupujícímu odevzdají věc, poskytnou digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Kočárkům Sunny kupní cenu.

2.8. Kočárky Sunny si vyhrazují vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.9. Kočárky Sunny Kupujícímu odevzdají věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

2.10. Kočárky Sunny splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.11. Mají-li Kočárky Sunny věc odeslat, odevzdají věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Kočárky Sunny odevzdají Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

2.12. Kočárky Sunny odevzdají Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Kočárky Sunny věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Kočárky Sunny věc pro přepravu.

2.14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Kočárky Sunny způsobily porušením své povinnosti.

2.16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Kočárky Sunny umožnily nakládat.

2.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Kočárky Sunny škodu způsobily porušením své povinnosti.

2.19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

3. Sdělení před uzavřením smlouvy Kočárky Sunny výslovně informuje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Kočárky Sunny si neúčtují žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy) požadují úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Kočárky Sunny, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozují Kočárky Sunny uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o, kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Kočárky Sunny, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Kočárky Sunny spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, které Kočárky Sunny splnily s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Kočárky Sunny a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal o dodávce novin, periodik nebo časopisů o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Kočárky Sunny zdůrazňují, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

 

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky platba předem bankovním převodem na dobírku při doručení zboží Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Kočárky Sunny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

4.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.5. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

4.9. Na zboží při platbě dobírkou může být požadována záloha,která Vám bude odečtena při odeslání zboží s celkové ceny dobírky.Pokud si zákazník závazně objednané zboží po odeslání ve stanovené lhůtě nepřevezme a příjde prodejci zpět,tímto záloha propadá prodejci a je nadále nevratná !!

 

5. Přeprava a dodací podmínky

5.1. Možnost dodání zboží: zasílání přepravní službou Česká pošta zasílání Českou poštou po celé ČR balík na adresu (do ruky)

5.2. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy: Cena dobírky se liší od poštovného při převodu na účet a proto každému zákazníkovi bude dle jeho požadavku způsobu doručení oznámeno výše poštovného. Cena balného: vždy zcela zdarma ! Cena poštovného: dobírkou 1 ks balíku do 30 kg je 110,- až 400,- dle váhy a velikosti balíku platba převodem za 1 ks balíku do 30 kg je 78,- až 250,- dle váhy a velikosti balíku

5.3. POZOR: uvedená doba dodání je pouze orientační a je uvedena v dnech pracovních !!!.Pokud zboží není u dodavatele či výrobce ihned skladem - dostupné a musí se nechat vyrobit či objednat,může být doba dodání i delší jak uvedená !! Tohle bohužel není v naších silách ovlivnit !!Doba doručení se může prodloužit i v době letních dovolených či před Vánočními svátky a po Novém roce (v lednu) !!!

5.4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu kocarkysunny@centrum.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na adresu Kočárky Sunny. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Kočárkům Sunny možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.4. Kočárky Sunny umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na email kocarkysunny@centrum.cz nebo vyplnění a odeslání pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Kočárky Sunny potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Kočárky Sunny , Plzeňská 2562, Praha 5, 150 00

6.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Kočárkům Sunny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Kočárků Sunny obdržel, a to na své náklady. Adresa pro doručení zboží: Transko Sunny Servis s.r.o., Kočárky Sunny, Plzeňská 2562, Praha 5, 150 00. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Kočárky Sunny, spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.Dle §1833 občanského zákoníku spotřebitel odpovídá podnikateli Kočárkům Sunny pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Kočárky Sunny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

6.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Kočárky Sunny však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Kočárkům Sunny odeslal.

6.8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Kočárky Sunny a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají Kočárky Sunny právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Kočárkům Sunny, co ještě vrátit může, a dá Kočárkům Sunny náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

6.10. Zákazník může vrátit ve lhůtě 14 dní i použitě zboží,ale bude mu odečtena nezbytně nutná částka za uvedení zboží do původního nového stavu,aby zboží bylo nadále prodejné.Tato částka bude odečtena s částky vráceného zboží.O výši nákladů spojené s uvedením zboží do původního stavu bude zákazník informován po obdržení vráceného zboží.

 

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

7.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 7.2, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

7.5. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 7.2 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.7. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.8. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž jsou Kočárky Sunny zavázány, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.10. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení Kočárky Sunny, Plzeňská 2562, Praha 5 150 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.11. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.12. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady na odstranění vady opravou věci na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

7.14. Kupující sdělí Kočárkům Sunny, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Kočárky Sunny ; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Kočárky Sunny vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - více dále.

7.15. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Kočárky Sunny nemůžou dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Kočárky Sunny nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.16. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.17. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, můžou Kočárky Sunny dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžou Kočárky Sunny odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.18. Neodstraní-li Kočárky Sunny vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Kočárky Sunny.

7.19. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.20. Při dodání nové věci vrátí Kupující Kočárky Sunny na její náklady věc původně dodanou.

7.21. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.22. Zárukou za jakost se Kočárky Sunny zavazují, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.23. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Kočárky Sunny, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.24. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

7.25. Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a není převeditelná na někoho jiného.

 

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Kočárky Sunny, Levá 1141, Ládví, 251 68. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email kocarkysunny@centrum.cz

8.2. Kočárky Sunny můžou dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Kočárky Sunny pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kocarkysunny@centrum.cz .Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.

 

Formulář reklmačního listu:

 

Reklamační list

Vaše číslo paragonu: ..............................

 

Datum zakopení zboží: ..................................................

 

Jméno  ..........................   Příjmení ...............................................

 

Telefon .............................................

 

Ulice  ...............................................................

 

Město  ..............................................................

 

Psč  ...............................

 

e-mail  ...............................................................

 

číslo účtu  ............................................................

 

O jaký druh reklamce se jedná:

□ 1) Záruční reklamace do 24 měsíců

□ 2) Oznámení o odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

 

Popis reklamce: Zvolte způsob reklamace:

□ Oprava

□ Vrácení peněz

□ Výměna Informace a podmínky: 1) Zašlete: kopii nákupního dokladu (faktury), vyplněný reklamační list (tento dokument) a reklamovaný produkt na adresu viz níže. Reklamace nemusí být v původním originálním obalu. Zboží odešlete pojištěnou zásilkou neposíljte na dobírku, nebude převzáno ! Předem nás prosím o reklamaci informujte e-mailem a my Vám upřesníme, zda je nutné zaslat celý výrobek, nebo jen poškozenou věc. Reklamovaný výrobek, či poškozený díl zaslejte umytý a čistý. Na znečistěné zboží nebude reklmace uznána a bude odeslána zpět kupujícímu na jeho náklady k řádnému vyčistění. Reklamaci řešíme v co nejkratší možné lhůtě max. však 30 dní. V případě vrácení kupní částky vracíme peníze výhradně na účet. .

 

Na tuto adresu odešlete zásilku:

 

Transko Sunny Servis s.r.o.

Kočárky Sunny

Plzeňská 2562

150 00 Praha5

 

 

Dne  ...............................

 

Podpis ................................................ 

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ Česká pošta Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a to jako balík BX,nebo jako balík DR. Níže si prosím vyberte způsob doručení. Při volbě platby na účet Vám bude zasláno číslo účtu. ZDARMA ZDARMA ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK kočárek 2v1 dobírkou 300,00 Kč kočárek 2v1 na účet BEZ POPLATKU kočárek 3v1 dobírkou 400,00 Kč kočárek 3v1 na účet BEZ POPLATKU sportovní a golfový kočárek dobírkou 280,00 Kč sportovní a golfový kočárek na účet 180,00 Kč kočárek pro panenky dobírkou 220,00 Kč kočárek pro panenky na účet 150,00 Kč fusak a rukávník dobírkou 180,00 Kč fusak a rukávník na účet 90,00 Kč postýlka dobírkou 290,00 Kč postýlka na účet 200,00 Kč ostatní zboží 0 - 20 kg dobírkou 190,00 Kč ostatní zboží 0 - 20 kg na účet 100,00 Kč velká postel dobírkou 550,00 Kč velká postel na účet 400,00 Kč

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Způsob doručení
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a to jako balík BX, nebo jako balík DR. Níže si prosím vyberte způsob doručení. Při volbě platby dobírkou Vám bude zasláno číslo účtu pro zaslání zálohy, která Vám bude odečtena s celkové ceny dobírky po odeslání zboží.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Vyzvednutí na prodejně
Při osobním vyzvednutí na naší kamenné prodejně požadujeme na kočárky předem zálohu 1000 Kč, která Vám bude odečtena při odběru zboží.
BEZ POPLATKU
Kočárek kombinovaný 2v1
dobírkou
300,00 Kč
Kočárek kombinovaný 2v1
platba převodem na účet
BEZ POPLATKU
Kočárek kombinovaný 3v1
dobírkou
400,00 Kč
Kočárek kombinovaný 3v1
platba převodem na účet
BEZ POPLATKU
Sportovní a golfový kočárek
dobírkou
290,00 Kč
Sportovní a golfový kočárek
platba převodem na účet
190,00 Kč
Kočárek pro panenky
dobírkou
260,00 Kč
Kočárek pro panenky
platba převodem na účet
190,00 Kč
fusak a rukávník
dobírkou
190,00 Kč
fusak a rukávník
platba převodem na účet
130,00 Kč
Ostatní zboží 0 - 14 kg
dobírkou
190,00 Kč
Ostatní zboží 0 - 14 kg
platba převodem na účet
130,00 Kč
Autosedačka
převodem na účet
190,00 Kč
Autosedačka
dobírkou
290,00 Kč
Jídelní židlička
převodem na účet
190,00 Kč
Jídelní židlička
dobírkou
260,00 Kč
Kočárek pro tročata 2v1
dobírkou
650,00 Kč
Kočárek pro trojčata 3v1
Platba převodem
BEZ POPLATKU
Kočárek pro dvojčata 2v1 a 3v1
Platba převodem
BEZ POPLATKU
Kočárek pro dvojčata 2v1 a 3v1
dobírkou
650,00 Kč
Koš pro miminko
převodem na účet
300,00 Kč
Koš pro miminko
dobírkou
400,00 Kč
Postel
platba na účet
400,00 Kč
Postel
dobíkou
550,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF