OBCHODNÉ PODMIENKY

Ako nakupovať v našom inetnetovém obchode:

Náš tovar je možné zakúpiť len cez náš internetový obchod. Tovar na našich stránkach si vyberiete a vložíte do košíka. Potom kliknete na tlačidlo prejsť k pokladni a tu vyplníte kontaktné údaje a kliknete na tlačidlo odoslať objednávku. Týmto bude Vaša objednávka brána za platnú a záväznú! Vašu objednávku Vám v najbližšej možnej dobe potvrdíme e-mailom a napíšeme do akej doby je možné dodania. Nakupujúci je povinný pri záväznej objednávke napísať presne svojou adresu a prípadne telefón pre zaslanie Vami vybraného tovaru. Všetky ceny sú vrátane DPH. Objednávku možno zrušiť do 24 hod. Po objednaní tovaru. Po tejto dobe už bude brána objednávka za úplne záväznú !!

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje

Názov: TRANSKY Sunny Servis s.r.o. Sídlo: Ľavá 1141, Kamenice Ládví, 251 68

IČO: 07472056

DIČ: CZ07472056 Zapísaná: Registrovaný u Živnostenského úradu v Prahe podľa § 71 ods.2 živnostenského zákona: Mestský úrad Praha.

Email: kocarkysunny@centrum.cz

Web: http://www.kocarkysunny.cz

Telefón: 774 161 581  

Kontaktný, dodacie a fakturačná adresa: TRANSKY Sunny Servis s.r.o. ľavá 1141 Kamenice Ládví 251 68  

Prevádzková doba: Objednávky cez internetový obchod neobmedzene

 

 

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti transka Sunny Servis s.r.o. Ľavá 1141, Kamenice Ládví, 251 68, IČ 07472056, Registrovaný u Živnostenského úradu v Prahe podľa § 71 ods.2 živnostenského zákona: Mestský úrad Praha. (Ďalej len "Dodávateľ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi Dodávateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese http://www.kocarkysunny.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú, občianskym zákonníkom (č. 89 / 2012Sb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., Všetko v znení neskorších právnych predpisov , avšak v tomto prípade sa neuplatní ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktorá je obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Dodávateľom v elektronickej podobe, v podobe faktúry odoslaná kupujúcemu spolu s objednaným tovarom a prístupná v klientskej zóne internetového obchodu Kočíky Sunny, po prihlásení k osobnému účtu kupujúceho.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Dodávateľom a klientom. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl.). Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.kocarkysunny.mimishop.cz. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnému podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu týchto podmienok obdrží Kupujúci ako prílohu potvrdenie objednávky na zadanú emailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy dostane Kupujúci pri prevzatí tovaru alebo služby.

1.4. Uzavretá zmluva je Dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.kocarkysunny.mimishop.cz a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktoré je prezentované Dodávateľom na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Dodávateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

2.3. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

2.4. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi: prostredníctvom elektronického obchodu Kočíky Sunny (ďalej len e-shop) elektronickou poštou na adrese kocarkysunny@centrum.cz

2.5. Po odoslaní objednávky zákazníkom Dodávateľ bezodkladne potvrdí elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke, objednávku a tým bude kúpna zmluva uzavretá. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej Dodávateľ potvrdí objednávku Kupujúcemu. Všetok tovar, ktorý je prezentované v internetovom obchode www.kocarkysunny.cz, nie je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie § 1732 sa v tomto prípade neuplatňuje. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy činí až Kupujúci svojou objednávkou.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod.) Si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpnou zmluvou s Kočíky Sunny sa zaväzujú, že Kupujúcemu odovzdajú vec, poskytnú digitálny obsah / licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo / licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec / digitálny obsah prevezme a zaplatí kočíkom Sunny kúpnu cenu.

2.8. Kočíky Sunny si vyhradzujú vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2.9. Kočíky Sunny Kupujúcemu odovzdajú vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci / licenciu v súlade so zmluvou.

2.10. Kočíky Sunny splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, umožní ak mu nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

2.11. Ak majú Kočíky Sunny vec odoslať, odovzdajú vec Kupujúcemu (podnikateľmi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Kočíky Sunny odovzdajú Kupujúcemu - spotrebiteľovi až, len čo mu vec odovzdá dopravcu.

2.12. Kočíky Sunny odovzdajú Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

2.13. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí Kočíky Sunny vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Kočíky Sunny vec pre prepravu.

2.14. Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci a vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.

2.15. Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Kočíky Sunny spôsobili porušením svoje povinnosti.

2.16. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci (max. Do 24 hodín) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

2.17. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Kočíky Sunny umožnili nakladať.

2.18. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Kočíky Sunny škodu spôsobili porušením svoje povinnosti. 2.19. Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet prodlévajícího vhodným spôsobom predať potom, čo prodlévajícímu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy Kočíky Sunny výslovne informuje, že náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v príp. Internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, Kočíky Sunny si neúčtujú žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. Zmluvné prepravy) požadujú úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Kočíky Sunny, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a poskytované ceny tovarov a služieb sú na www stránkach, ktoré prevádzkujú Kočíky Sunny uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvoleného poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady. v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o, kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovar zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Kočíky Sunny, prípadne môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach Kočíky Sunny spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré Kočíky Sunny splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôl aj Kočíky Sunny a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešané s iným tovarom o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal o dodávke novín, periodík alebo časopisov o doprave alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Kočíky Sunny zdôrazňujú, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

 

 

4. Platobné podmienky a cena tovaru

4.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky platba vopred bankovým prevodom na dobierku pri doručení tovaru Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Kočíky Sunny, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

4.2. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosti využiť ďalších spôsobov platby, ktoré sú uvedené vyššie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad Zálohová faktúra - daňový doklad. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

4.3. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Dodávateľa.

4.5. Na základe kúpnej zmluvy vystaví dodávateľ kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Dodávateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.6. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ceny sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikáciu na diaľku.

4.8. Akčné ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

4.9. Na tovar pri platbe dobierkou môže byť požadovaná záloha, ktorá Vám bude odpočítaná pri odoslaní tovaru s celkovej ceny dobírky.Pokud si zákazník záväzne objednaný tovar po odoslaní v stanovenej lehote neprevezme a príde predajcovia späť, týmto záloha prepadá predajcovia a je naďalej nevratná !!  

 

5. Preprava a dodacie podmienky

5.1. Možnosť dodania tovaru: zasielanie prepravnou službou Slovenská pošta zasielanie Slovenskou poštou po celej SR balík na adresu (do ruky)

5.2. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ceny dopravy: Cena dobierky sa líši od poštovného pri prevode na účet a preto každému zákazníkovi bude podľa jeho požiadaviek spôsobu doručenia oznámené vyššie poštovného. Cena balného: vždy úplne zadarmo! Cena poštovného: dobierkou 1 ks balíka do 30 kg je 110, - až 400, - podľa váhy a veľkosti balíka platba prevodom za 1 ks balíka do 30 kg je 78, - až 250, - podľa váhy a veľkosti balíka

5.3. POZOR: uvedená doba dodania je len orientačná a je uvedená v dňoch pracovných !!!. Pokiaľ tovar nie je u dodávateľa či výrobcu ihneď skladom - dostupné a musí sa nechať vyrobiť alebo objednať, môže byť doba dodania aj dlhšia ako uvedená !! Toto bohužiaľ nie je v našich silách ovplyvniť !! Doba doručenia sa môže predĺžiť aj v čase letných dovoleniek či pred Vianočnými sviatkami a po Novom roku (v januári) !!!

5.4. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

5.5. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu kocarkysunny@centrum.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou na adresu Kočíky Sunny. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však kočíkom Sunny možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), Však vylučujú sa ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

6.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 6.2. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní. Lehota na odstúpenie beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

6.4. Kočíky Sunny umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnení a odoslaní formulára na email kocarkysunny@centrum.cz alebo vyplnenie a odoslanie pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a spotrebiteľmi tak Kočíky Sunny potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese Kočíky Sunny, Benkova 1686, Praha 4 Chodov, 149 00

6.5. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá kočíkom Sunny bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Kočíkov Sunny dostal, a to na svoje náklady. Adresa pre doručenie tovaru: transka Sunny Servis sro, Kočíky Sunny, Ľavá 1141, Kamenice - Ládví, 251 68. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu Kočíky Sunny, spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu. podľa §1833 občianskeho zákonníka spotrebiteľ zodpovedá podnikateľmi kočíkom Sunny iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

6.6. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Kočíky Sunny bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijali, rovnakým spôsobom.

6.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, Kočíky Sunny však nie sú povinné vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar kočíkom Sunny odoslal.

6.8. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Kočíky Sunny a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, majú Kočíky Sunny právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

6.9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, použil ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady, nespôsobil ak Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo predal ak Kupujúci vec ešte pred objavením chyby, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti Kupujúci kočíkom Sunny, čo ešte vrátiť môže, a dá kočíkom Sunny náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech

6.10. Zákazník môže vrátiť v lehote 14 dní aj použitý tovar, ale bude mu odpočítaná nevyhnutne potrebná suma za uvedenie tovaru do pôvodného nového stavu, aby bol tovar naďalej prodejné.Tato suma bude odpočítaná s sumy vráteného zboží.O výšku nákladov spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu bude zákazník informovaný po obdržaní vráteného tovaru.  

 

7. Zodpovednosť za vady a záruka

7.1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad. Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu.

7.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

7.3. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste (potvrdenie) určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. V prípade, že záručný list (potvrdenie) neexistuje, slúži ako záručný list (potvrdenie) daňový doklad - faktúra.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list / potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia doba než doba uvedená v bode 7.2, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste (potvrdenie).

7.5. Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená v bode 7.2 je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámená v rámci kontraktačného rokovaní.

7.6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.7. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.8. Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti podľa bodu 7.7 a príslušného zákona (§2161 Občianskeho zákonníka), má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty, a ak nie je to možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti, na odstránenie vady alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak má vec vadu, z ktorej sú Kočíky Sunny zaviazané, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7.9. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za chybu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.

7.10. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, uplatňuje kupujúci u dodávateľa na adrese reklamačného oddelenia Kočíky Sunny, Ľavá 1141, Ládví, 251 68. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.11. O reklamácii dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa dodávateľ s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste dodávateľa alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výške (náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

7.12. Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej dodávateľ vydá spotrebiteľovi pomocou e-mailu a SMS správy potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.13. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady na odstránenie vady opravou veci na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy

7.14. Kupujúci oznámi kočíkom Sunny, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Kočíky Sunny; to neplatí, žiadal ak Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni Ak Kočíky Sunny vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolia Ak si Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viac ďalej.

7.15. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Kočíky Sunny nemôžu dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Kočíky Sunny nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.16. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.17. Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môžu Kočíky Sunny dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné chyby môžu Kočíky Sunny odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.

7.18. Neodstráni Ak Kočíky Sunny vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Kočíky Sunny.

7.19. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

7.20. Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Kočíky Sunny na jej náklady vec pôvodne dodanú.

7.21. Neoznámil Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

7.22. Zárukou za akosť sa Kočíky Sunny zaväzujú, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

7.23. Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako Kočíky Sunny, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.24. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

7.25. Záruka sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a nie je převeditelná na niekoho iného.  

 

8. Bezpečnosť a ochrana informácií

8.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Kočíky Sunny, Ľavá 1141, Ládví, 251 68. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická na email kocarkysunny@centrum.cz

8.2. Kočíky Sunny môžu ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčili poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia využívajúce, Kočíky Sunny na tento účel stanovujú samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.  

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kocarkysunny@centrum.cz .Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

9.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.4. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 1. 2014.

 

 

Formulár reklmačního listu:  

 

 

 

Reklamačný list Vaše číslo paragónu: ..............................  

 

 

Dátum zakopení tovaru: .............................................. ....  

 

 

Meno ..........................   

 

 

Priezvisko ...................... .........................  

 

 

Telefón .............................................  

 

Ulica ................................................. ..............  

 

 

Mesto ................................................. .............  

 

 

Psč ...............................  

 

 

e-mail ............................................... ................  

 

 

číslo účtu ................................................ ............  

 

 

O aký druh reklamácie sa jedná:

 

□ 1) Záručná reklamácia do 24 mesiacov

□2) Oznámenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodov.  

 

 

Popis reklamácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvoľte spôsob reklamácie:

□ Oprava

□ Vrátenie peňazí

□ Výmena

 

Informácie a podmienky:

1) Zašlite: kópiu nákupného dokladu (faktúry), vyplnený reklamačný list (tento dokument) a reklamovaný výrobok na adresu viď nižšie. Reklamácia nemusí byť v pôvodnom originálnom obale. Tovar odošlite poistenú zásielkou neposíljte na dobierku, nebude prevzaté! Vopred nás prosím o reklamácii informujte e-mailom a my Vám upresníme, či je nutné zaslať celý výrobok, alebo len poškodenú vec. Reklamovaný výrobok, či poškodený diel zaslejte umytý a čistý. Na znečistené tovar nebude reklmace uznaná a bude odoslaná späť kupujúcemu na jeho náklady na riadne vyčistenie. Reklamáciu riešime v čo najkratšej možnej lehote max. Však 30 dní. V prípade vrátenia kúpnej sumy vraciame peniaze výhradne na účet. .   Na túto adresu odošlite zásielku:   TRANSKY Sunny Servis s.r.o. Kočíky Sunny ľavá 1141 251 68 Kamenice - Ládví    

 

 

Dňa ...............................  

 

 

 

Podpis ................................................

SPÔSOB DORUČENIA POŠTOVNÉ BALNÉ
Způsob doručení
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a to jako balík DR. Níže si prosím vyberte způsob doručení. Při volbě dobírky Vám bude zasláno číslo účtu k zaslání domluvené zálohy.
ZDARMA ZDARMA
SPÔSOB ÚHRADY POPLATEK
Kočík kombinovaný 2v1 a 3v1
platba prevodom na účet
28,00 EUR
Kočík kombinovaný 2v1 a 3v1
Dobierkou
30,00 EUR
kočík športové a golfový
platba prevodom na účet
14,00 EUR
kočík športové a golfový
Dobierkou
15,00 EUR
kočík pre bábiky
platba prevodom na účet
14,00 EUR
kočík pre bábiky
dobierkou
15,00 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY k stiahnutiu vo formáte PDF